Wil je meer informatie? Bel ons      0479 09 25 32

Algemene Voorwaarden


Opdrachten komen mondeling tot stand en hun bestaan kan bewezen worden met alle middelen van het recht.

Hego Consulting verbindt zich ertoe alle nodige inspanningen te leveren om elk dossier op optimale wijze tot een goed einde te brengen en haar cliënten hierin te begeleiden.


AFSPRAKEN INZAKE BETALING

In geval laattijdige betaling is van rechtswege rente verschuldigd vanaf de vervaldag. De wettelijke rentevoet is hierop van toepassing.


AANSPRAKELIJKHEID

Hego Consulting en/of haar participanten kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlenen van advies of voor het uitvoeren van andere verbintenissen die zijn gebaseerd op gebrekkige of verkeerde informatie, meegedeeld door de cliënt. Deze dient aan te tonen dat hij de nodige documentatie en informatie heeft bezorgd.

Indien Hego Consulting aansprakelijk wordt gesteld voor een begane fout in de uitoefening van zijn opdracht zal de schadevergoeding - zowel contractueel als buitencontractueel - beperkt zijn tot de reëel geleden rechtstreekse schade waarvan het bewijs door de cliënt wordt aangetoond, met een maximum gelijk aan het door de aansprakelijkheidsverzekering van het kantoor gewaarborgde bedrag voor het betrokken schadegeval. Indien een schadegeval niet onder de dekking valt van deze aansprakelijkheidsverzekering, is het bedrag van de verschuldigde schadevergoeding beperkt tot driemaal de door cliënt betaalde vergoeding voor de desbetreffende opdracht.

Hogervermelde regeling geldt niet in geval van bedrog - tenzij bedrog gepleegd door de aangestelden van Hego Consulting en geldt voor zover en in uitvoering naar Belgisch recht.

Voor eventuele fouten of vergissingen door ons zijn we bij MS Amlin verzekerd.


BEËINDIGING VAN DE SAMENWERKING

De cliënt en Hego Consulting kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen en mits betaling van de reeds uitgevoerde prestaties.


NIETIGHEID

De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer (deel)bepalingen van deze voorwaarden heeft geen gevolgen op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere (deel)bepalingen ervan, die onverminderd van kracht blijven. De ongeldige of niet-uitvoerbare (deel)bepalingen zullen vervangen worden door geldige en uitvoerbare (deel)bepalingen die het nauwst aanleunen bij de oorspronkelijke bedoeling.


AANVAARDING ALGEMENE VOORWAARDEN

Wanneer u met ons contracteert, aanvaard u onze algemene voorwaarden tenzij anders overeengekomen.